Verschillende standpunten

Echter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) deelt het standpunt van de gemeente en de rechtbank niet. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling moet de vraag of sprake is van voorzienbaarheid worden beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor voorzienbaarheid is niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft.

Geen sprake van openbaarmaking concreet beleidvoornemen

Met een behandeling van de Structuurvisie in een openbare vergadering is niet gewaarborgd dat een ieder kennis kan nemen van de inhoud van de Structuurvisie. Ook de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomsten zijn daarvoor niet toereikend. Er is dan ook geen sprake geweest van openbaarmaking van een concreet beleidsvoornemen. De planologische verslechtering is dan ook niet voor aanvrager voorzienbaar geweest. (Bron: www.rechtspraak.nl, uitspraak AbRvS van 19 december 2012, LJN: BY6653)

Vragen?

Heeft u vragen over de Planologische verslechtering ,neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.