Ontslag

Wanneer door de AVA aan de directeur (rechtsgeldig) ontslag is verleend, verliest hij de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap en kan hij geen van de aan die hoedanigheid verbonden bevoegdheden meer uitoefenen. In beginsel wordt door het ontslagbesluit ook een einde gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhouding. Dat is alleen anders indien een wettelijk ontslagverbod aan die beëindiging in de weg staat of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Vergoeding

Een directeur wordt door de AVA ontslagen met ingang van 1 maart 2012. Hij stelt dat door dat besluit niet automatisch ook een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst. In april heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst, voor zover die nog zou bestaan, met ingang van 15 mei 2012 ontbonden en de directeur daarbij een vergoeding toegekend.

Arbeidsrecht beheerst de arbeidsovereenkomst

De directeur vordert nu bij de rechtbank een verklaring voor recht dat de arbeidsovereenkomst tussen 1 maart en 15 mei is blijven voortduren, alsmede betaling van het door de kantonrechter toegekende bedrag. De vennootschap stelt dat niet de rechtbank maar de kantonrechter bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen. De vraag of een arbeidsovereenkomst al dan niet voortduurt wordt immers niet beheerst door het vennootschapsrecht maar door het arbeidsrecht.

Procederen tegen een statutair directeur is nooit makkelijk

De rechtbank Almelo acht zich niettemin bevoegd. Op grond van artikel 2:241 Burgerlijk Wetboek neemt de rechtbank kennis van alle rechtsvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen een vennootschap en de bestuurder en, aldus de rechtbank, dus ook van een vordering tot betaling van een ontbindingsvergoeding en ook nadat de vennootschapsrechtelijke relatie door een ontslagbesluit van de AVA is geëindigd. Anders gezegd, in die gevallen waarin het ontslagbesluit wel heeft geleid tot beëindiging van de vennootschapsrechtelijke betrekking maar niet van de arbeidsovereenkomst, blijft de rechtbank bevoegd om te oordelen over geschillen die uit die arbeidsovereenkomst voortvloeien. Procederen voor of tegen een statutair directeur, zo blijkt eens te meer, vraagt om specifieke kennis van zaken. De Clercq heeft die kennis in huis.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus,  neemt u dan contact op met Per van der Kooi, advocaat arbeidsrecht.