Nieuwe infrastructuur

Voor de Voorschotenaren is het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om alsnog een deel van het voorkeurstracé (Zoeken naar Balans, ZnB) in een tunnel aan te leggen goed nieuws. Voor bewoners van met name de Stevenshof in Leiden verandert er echter niets. Zij zullen te maken krijgen met een drukke doorgaande weg in de polder waaraan hun percelen grenzen en waarover zij nu nog vrij uitkijken. Een grote schade in de vorm van scherpe waardedalingen van hun huizen dreigt.

Fases

De maanden januari en februari van 2013 worden cruciaal. Dan zullen het ontwerp van het inpassingsplan – dat is een provinciaal bestemmingsplan – en het MER (milieu-effectrapport) tweede fase ter inzage worden gelegd en kunnen daartegen zienswijzen worden ingediend. Voor de voorstanders van de Churchill Avenue-variant lijkt het MER tweede fase gunstige aanknopingspunten te bieden voor verder verzet tegen ZnB. Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over deze plannen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.