Wijziging van het scholingssysteem

In de WOR wordt volgens het wetsvoorstel in artikel 22 WOR expliciet vastgelegd dat voor de ondernemer een betalingsplicht bestaat voor de tussen hem en de OR afgesproken scholing. De GBIO-bijdrage wordt per 1 januari 2013 afgeschaft en cursussen moeten volledig door de ondernemer worden betaald. Daar staat tegenover dat ook de huidige WOR-heffing wordt afgeschaft. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER zal de controlerende en toezichthoudende taak van GBIO overnemen en jaarlijks de richtbedragen voor scholing en vorming vaststellen. De OR kan met de ondernemer afspraken maken over een scholingsbudget en deze in een zogenaamde “ondernemingsovereenkomst” of “convenant” laten vastleggen.

De geschillenregeling

Volgens het wetsvoorstel is het niet meer verplicht dat eerst advies aan de Bedrijfscommissie moet worden gevraagd voordat men zich kan wenden tot de rechter. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor maatwerk in de wijze waarop geschillen kunnen worden beslecht, bijvoorbeeld in de vorm van arbitrage of mediation. Ook vervalt een aantal registratietaken van de Bedrijfscommissie, waaronder de registratie van het voorlopige OR-Reglement, het definitieve OR-Reglement, de wijziging van het OR-Reglement en het OR-jaarverslag.

De zeggenschapsverhouding in internationale concerns

In het wetsvoorstel is tot slot opgenomen dat het informatierecht van de ondernemingsraad (artikel 31 WOR) zich ook uitstrekt tot de internationale zeggenschapsverhoudingen. Als de Tweede en Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemmen, zal de wetswijziging naar verwachting 1 januari 2013 van kracht worden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze wetswijziging,  neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.