Kennelijk onredelijk ontslag

In casu had betrokkene een rechtsbijstandverzekering. In de verzekeringsovereenkomst staat dat DAS rechtsbijstand verleent met eigen medewerkers. Betrokkene stelt een vordering te hebben wegens kennelijk onredelijk ontslag. DAS besluit tot een procedure over te gaan. Betrokkene beroept zich op zijn recht op vrije advocaatkeuze en wil dat DAS de zaak overdraagt aan een zelfgekozen advocaat. Het hof overweegt dat in een geval waarin rechtsbijstand in natura is overeengekomen, het recht op vrije advocaatkeuze ontstaat als 1) wordt besloten een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren en 2) wordt besloten de zaak door een externe rechtshulpverlener te laten behandelen. De enkele beslissing van DAS om een procedure te gaan voeren (door een medewerker van DAS die geen advocaat is) doet volgens het hof niet het recht ontstaan om zelf een rechtshulpverlener te kiezen.

Recht op vrij advocaatkeuze

Het hof merkt voorts op dat indien DAS een procedure wil laten voeren door een bij haar in dienst zijnde advocaat, de verzekerde wel een recht heeft op vrije advocaatkeuze. In dat geval is de advocaat van de verzekeraar (in deze casus DAS) verplicht de verzekerde op dit recht te wijzen.

Vragen?

Heeft u vragen over wanneer een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering recht heeft om zelf een rechtshulpverlener te kiezen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.