Aanvechten overtreding

Een (beweerdelijke) overtreding van de aanbestedingsregels kon in Nederland tot voor kort op twee manieren worden aangevochten. Een teleurgestelde inschrijver kon tegen de aanbestedende dienst een kort geding aanspannen en de Europese Commissie kon een inbreukprocedure tegen het Rijk beginnen. De Rijksoverheid had echter geen mogelijkheden om een decentrale overheidsdienst die zich niet aan de regels hield daarop aan te spreken.

Nieuwe wet

Met deze wet krijgt de Minister van EL&I de bevoegdheid om de aanbestedende dienst een aanwijzing te geven om alsnog aan de regels te voldoen en om, als die aanwijzing niet wordt opgevolgd, zelf maatregelen te nemen en handelingen te verrichten waardoor alsnog aan de rechtsplicht wordt voldaan of dat verzuim te herstellen. Indien de Nederlandse Staat als gevolg van de overtreding wordt verplicht tot betaling van een boete of dwangsom, kan de Minister deze bedragen verhalen op de publieke entiteit. Als de Rijksoverheid consequent gebruik maakt van deze bevoegdheden zal dat aanbestedende diensten vast prikkelen om de aanbestedingsregels (beter) na te leven.

Vragen?

Heeft u vragen over aanbestedingsrichtlijnen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.