Nieuwe meldkamer

Op basis van het rapport “Algemene Doorlichting Rampenbestrijding, de stand van zaken 2003-2007” is geconcludeerd dat de gemeenschappelijke meldkamer van Flevoland alsmede die van Gooi en Vechtstreek bij een crisis niet voldoen aan de wettelijke eisen. Om die reden zal over aan paar jaar een gezamenlijke nieuwe meldkamer te Zeewolde worden gerealiseerd. Op de korte termijn zullen de meldkamers van de Politieregio Flevoland en Politieregio Gooi en Vechtstreek alvast worden samengevoegd op de locatie Naarden. In eerste instantie is de beide betrokken ondernemingsraden advies gevraagd over de samenvoeging van beide meldkamers op de locatie Naarden. Vervolgens volgt er een gewijzigde adviesaanvraag, waarin niet langer sprake is van een samenvoeging maar van een samenwerking. De Flevolandse medewerkers zullen niet in Lelystad maar in Naarden werkzaam zijn. De OR adviseert negatief omdat hij twijfelt aan de zorgvuldigheid en volledigheid naar het onderzoek dat geleid heeft tot de locatiekeuze Naarden. Ook zouden er minder ingrijpende en minder kostbare oplossingen mogelijk zijn geweest. De Politieregio Flevoland houdt echter aan het besluit vast.

Concluderend

De OR stelt dat Politieregio Flevoland niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen en heeft daarom beroep ingesteld tegen het besluit bij de OK. De OR heeft de OK verzocht het beroep gegrond te verklaren en bij wijze van voorlopige voorziening Politieregio Flevoland te verplichten het besluit in te trekken en Politieregio Flevoland te verbieden handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit. De OK oordeelt dat onvoldoende duidelijk is wat de meerwaarde van de ‘tijdelijke’ samenwerking is, mede gelet op de geplande verhuizing binnen een paar jaar naar Zeewolde. Met betrekking tot de adviesaanvraag en ten aanzien van het gewijzigde besluit ontbreekt een behoorlijke uiteenzetting van wat de wijziging precies inhoudt en wat de beweegredenen zijn. Nu zowel de adviesaanvraag als de afwijking van het advies onvoldoende gemotiveerd zijn, heeft de Politieregio niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen. De Politieregio Flevoland moet het besluit intrekken en mag geen handelingen verrichten of doen verrichten ter uitvoering van het besluit.

Vragen?

Heeft u vragen over adviesaanvragen, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.