Casus

Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen heeft de eigenaar – Stichting Maharishi European University / Maharishi Vedic University oftewel “Meru”- een last onder dwangsom opgelegd om de voorbouw in de toestand zoals deze was voor de sloop te herstellen en om passende voorzieningen te treffen aan de overige delen van het complex om de schade die aan het rijksmonument ontstaat ten gevolge van weersinvloeden te voorkomen. Met betrekking tot het laatste punt van de last heeft Meru in hoger beroep bij de AbRvS aangevoerd dat de verbodsbepaling daar niet op ziet, omdat bij de totstandkoming van de Monumentenwet 1988 expliciet is overwogen dat geen onderhoudsverplichting kan worden opgelegd.

Oordeel

In artikel 11, lid 2, onder b van de Monumentenwet 1988 (oud), het huidige artikel 2.1., lid 1 onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is bepaald dat het verboden is handelingen te verrichten (slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, herstellen, gebruiken of laten gebruiken) op een wijze die het beschermde monument ontsiert of in gevaar brengt. De AbRvS oordeelt dat van geval tot geval moet worden bezien of ten gevolge van een bepaalde handelswijze een monument in gevaar wordt gebracht als bedoeld in deze wettelijke bepaling. Uit de Memorie van Toelichting bij de Monumentenwet 1988 blijkt dat het langdurig openlaten van daken, dakramen, ramen en deuren, waardoor hemelwater ongehinderd naar binnen gaat, strafbare verwaarlozing van een monument oplevert. Volgens de AbRvS vallen dan ook zowel het actief als het passief verwaarlozen binnen de werking van deze verbodsbepaling. Tegen het nalaten van maatregelen om het monument te beschermen, kan dan ook handhavend door het bestuursorgaan worden opgetreden. In dat verband is nog van belang om op te merken dat in de Wet op de economische delicten (artikel 1a onder 2º, respectievelijk 3º) is bepaald dat schending van de betreffende verbodsbepalingen in de Wabo als misdrijf of overtreding strafrechtelijk vervolgbaar zijn.

Vragen?

Heeft u vragen de wetgeving rondom monumenten, neemt u dan contact op met ons team vastgoed