Het wetsbesluit is er eindelijk. De regeling compensatie transitievergoeding geldt voor ontslagvergoedingen die betaald zijn aan langdurig zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is beëindigd.

Belangrijke stukken

In de regeling bij het wetsbesluit staat welke stukken moeten worden meegezonden bij de aanvraag van de compensatie transitievergoeding. Het betreft de volgende documenten:

  • De arbeidsovereenkomst.
  • Loonstroken, waaruit volgt welk loon aan de werknemer is betaald tijdens ziekte.
  • De gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.
  • En daarnaast
  • A) stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd na langdurige arbeidsongeschikt. Zoals: de ontslagvergunning van UWV, een beschikking van de kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst. Of
  • B) een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

De compensatie transitievergoeding kan zoals gezegd vanaf 1 april 2020 worden aangevraagd. Tip: agendeer ook 30 september 2020. Dat is de uiterste datum waarop de aanvraag compensatie transitievergoeding voor “oude gevallen” kan worden ingediend bij UWV. De minister van SZW waarschuwt alvast dat aanvragen die te laat worden ingediend, niet in behandeling worden genomen.

Hoogte van de compensatie transitievergoeding

Als uitgangspunt voor de hoogte van de compensatie geldt de wettelijke berekening van de transitievergoeding. Maar:

  • Er wordt niet meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat deze 104 weken ziek is. Als de werknemer na twee jaar ziekte nog in dienst blijft, bijvoorbeeld vanwege een loonsanctie of een slapend dienstverband telt die extra diensttijd niet mee voor de berekening van de compensatie.
  • De compensatie zal niet hoger zijn dan het loon dat is betaald tijdens ziekte.
  • Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zal UWV maximaal de wettelijke transitievergoeding vergoeden. Als de werkgever en de werknemer een hoger bedrag afspreken, vergoedt UWV alleen het deel dat wettelijk gezien verschuldigd is.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation