Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus zijn door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van betaling van rijksbelastingen door ondernemers. Ook lokale overheden is verzocht bij het betalen van de belastingen door ondernemers coulance te betrachten.

De Gemeente Leiden int de onroerende zaakbelasting via de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

De BSGR heeft besloten om ondernemers, op eigen verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Uitstel van betaling wordt dus niet automatisch verleend, u moet dat zelf aanvragen. Dat kan via dit contactformulier .

Heeft u een verzoek tot uitstel ingediend en is er toch via de automatische incasso een termijn geïncasseerd, dan kunt u contact opnemen met de BSGR (071- 525 6200)

Per van der Kooi, Advocaat vastgoed- en huurrecht


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

De afgelopen maanden hebben bij veel organisaties OR-verkiezingen plaatsgevonden, andere organisaties zitten daar nog middenin. Nieuwe ondernemingsraden worden samengesteld of de huidige ondernemingsraden hebben het (jaarlijkse) scholingsplan vastgesteld. Scholing voor ondernemingsraden lijkt nu een uitdaging te worden. Evenementen worden afgezegd en trainingen worden verplaatst. Uiteraard met alle begrip voor de omstandigheden waar ook Nederland nu mee te maken heeft.

Een goed geschoolde ondernemingsraad is nu toch – wellicht meer dan ooit –  van groot belang. Veel ondernemingsraden zullen de komende maanden worden geconfronteerd met ingrijpende besluiten. Ingrijpend voor de organisatie én de medewerkers. De ondernemingsraad zal direct zijn rol moeten pakken en het vertrouwen moeten uitstralen dat de medezeggenschap haar werk zorgvuldig zal en ook kan uitvoeren. Daarvoor is goede scholing nodig en dat kan bij ons – het medezeggenschapsteam van De Clercq – nu ook op afstand!

Vanaf deze week scholen wij ondernemingsraden en/of bestuurders online. De eerste sessies hebben al met succes plaatsgevonden. Wij bieden dit ook graag aan uw ondernemingsraad en/of bestuurder en HR aan. Van een basistraining over de Wet op de Ondernemingsraden tot een training over een specifiek onderwerp. Een aantal voorbeelden:

Wij maken trainingen voor u altijd zoveel als mogelijk op maat. De training moet aansluiten bij uw wensen en behoeften. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra of Ernst van Win. Wij bespreken de mogelijkheden graag en maken een offerte op maat voor u.

U wilt toch ook goed voorbereid te werk gaan?!


Renate Vink-DijkstraRenate Vink-Dijkstra is een zeer gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken.

 

 

Ernst van WinErnst van Win is actief op het breukvlak van arbeid en onderneming en in de medezeggenschap. Het vinden van de beste oplossing voor zijn cliënten staat voor hem met stip bovenaan. Dat doet hij dan ook met de nodige bevlogenheid en vasthoudendheid. Daarnaast beschikt Ernst over het vermogen tot relativeren, wat hem regelmatig goed van pas komt in zijn werk als zakelijk mediator.

De coronacrisis stelt ondernemers voor grote uitdagingen. Steeds vaker blijkt dat zij hun verplichtingen uit hoofde van voor de crisis gesloten overeenkomsten niet kunnen nakomen. In een eerdere blog “Het coronavirus en uw contracten – kunnen contractspartijen een beroep doen op overmacht?” is reeds besproken dat de coronacrisis niet altijd leidt tot een geslaagd beroep op overmacht. In die gevallen biedt de heronderhandeling van contracten de ondernemer mogelijk wel een uitweg.

Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan worden gewijzigd. Daarvoor is noodzakelijk dat sprake is van (i) onvoorziene omstandigheden die (ii) van zodanige aard zijn dat de contractspartij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van de ondernemer kan verwachten. Eenvoudiger gezegd: er dient sprake te zijn van dusdanig onvoorziene omstandigheden dat het niet meer redelijk is de ander aan een ongewijzigd contract te houden.

Een beroep op onvoorziene omstandigheden moet goed worden gemotiveerd. De ondernemer dient te onderbouwen wat de onvoorziene omstandigheden zijn en waarom het niet langer redelijk is de overeenkomst ongewijzigd in stand te laten. Het is daarbij van belang te controleren of partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al afspraken over onvoorziene omstandigheden hebben gemaakt of de bedoeling hadden daarover afspraken te maken. Zo kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat de andere partij in de veronderstelling was dat eventuele onvoorziene omstandigheden voor rekening van de ander zouden komen. Er wordt waarde gehecht aan wat de bedoeling van partijen was en wat zij – in de gegeven omstandigheden – van elkaar mochten verwachten. De wijziging van de overeenkomst kan plaatsvinden met terugwerkende kracht. Dit kan met name relevant zijn voor ondernemers die al gedurende een bepaalde periode hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet hebben kunnen nakomen.

De ondernemer kan de rechtbank verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Een procedure kan echter worden voorkomen door met elkaar om te tafel te gaan en met een beroep op  onvoorziene omstandigheden de onderhandelingen opnieuw te voeren. Het voordeel hiervan is dat partijen eventuele nieuwe voorwaarden zelf bepalen.

Heeft u vragen over de heronderhandeling van contracten en hoe dit het beste kan worden aangevlogen? Neem dan contact op met Eveline Bakker & Sacha Krekel, advocaten ondernemingsrecht


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Het voorstel van de Europese Commissie voor een Tijdelijke Kaderregeling ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19 uitbraak is reeds op 19 maart met enkele wijzigingen van kracht geworden. Meer daarover kunt u lezen in een eerder verschenen blog van mijn kantoorgenoot Robert Sanders.

De belangrijkste punten op een rij:

De Europese Commissie wijst er uitdrukkelijk op dat de lidstaten hoe dan ook over ruime mogelijkheden beschikken om onder de huidige omstandigheden bedrijven steun te verlenen, door een beroep te doen op de uitzondering in art. 107.3(b) in het EU-verdrag, dat van toepassing is bij een ernstige verstoring van de economie van een lidstaat.

Het is belangrijk te benadrukken dat “staatssteun” -en dus ook bovenstaande maatregelen- door ALLE overheden, niet alleen door de Staat, kunnen worden toegepast. Zo kunnen dus bijvoorbeeld ook de gemeente Amsterdam of de provincie Drenthe steun aan ondernemingen verlenen.

Onder alle omstandigheden moeten de overheden het voornemen in een concreet geval steun te verlenen formeel bij de Europese Commissie aanmelden (deze verplichting rust op de betrokken lidstaat, ook wanneer de steun door een lagere overheid wordt verstrekt). De Tijdelijke Kaderregeling beoogt die aanmeldingsprocedure tot een formaliteit te maken en zo tijd te sparen.

De Europese Commissie zal scherp in het oog houden of rijke lidstaten ten behoeve van de eigen industrie niet te kwistig steun gaan rondstrooien en zo de integriteit van de gemeenschappelijke markt in gevaar brengen. We zitten samen in dezelfde schuit, zo wil de Commissie zeggen. Op dit moment is die zorg nog ver weg.

Op 27 maart -en al 14 positieve beschikkingen op aangemelde nationale steunmaatregelen verder- heeft de Europese Commissie alweer een (nog niet openbaar gemaakt) voorstel tot uitbreiding van de Tijdelijke Kaderregeling naar de lidstaten gezonden.

Het betreft met name:

De details van dit voorstel worden duidelijk na acceptatie door de lidstaten en publicatie, later deze week. Wij komen daarop terug.

Rob Ludding, advocaat Ondernemingsrecht


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

De coronacrisis stelt ondernemers en bestuurders van ondernemingen voor een grote uitdaging. Hoe gaat de directie om met dalende inkomsten en eventuele betalingsproblemen? Loopt een bestuurder persoonlijk risico’s als de onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen?

Algemeen

Algemene regel is dat een rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V. of N.V., aansprakelijk is voor haar eigen schulden. De onderneming gaat zelfstandig verplichtingen aan en is jegens anderen gehouden om haar verplichtingen na te komen. Onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

In sommige gevallen kan de bestuurder dus in privé aansprakelijk zijn voor schulden en verplichtingen van de vennootschap. Daarvan kan sprake zijn indien een bestuurder van een rechtspersoon kan voorzien dat de vennootschap niet aan bepaalde verplichtingen zal kunnen voldoen. Als de bestuurder namens de vennootschap toch deze verplichtingen aangaat en de vennootschap deze vervolgens niet kan nakomen, kan dit leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap en schuldeisers van de vennootschap. Wanneer de vennootschap onverhoopt failliet gaat, loopt de bestuurder ook het risico om door de curator te worden aangesproken.

Tips voor ondernemers en bestuurders

Hoe kunt u het risico op bestuurdersaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis zoveel als mogelijk beperken? Enkele tips.

Maak een financieel en juridisch plan van aanpak

Breng de lopende financiële en juridische verplichtingen van de vennootschap in kaart. Doe dit ook voor de verwachte inkomsten van de vennootschap. Bespreek de prognoses eventueel met uw adviseur en maak een plan om aan de verplichtingen van de vennootschap te voldoen. Controleer uw contracten op mogelijke bepalingen waarmee u uw voordeel kunt doen.

Wees voorzichtig met nieuwe verplichtingen

De verleiding zal groot zijn om verplichtingen aan te gaan in de hoop het tij te kunnen keren. Wees hier voorzichtig mee. Ga alleen nieuwe verplichtingen aan die in het plan passen en waarvan duidelijk is dat de vennootschap die zal kunnen nakomen en eventueel verhaal zal kunnen bieden voor de schade.

Selectieve betaling

Uitgangspunt is dat het een bestuurder vrij staat een eigen afweging te maken wanneer en welke schuldeiser wordt voldaan. Selectieve betaling – waarbij een latere schuldeiser eerder betaald krijgt dan een eerdere – is dus niet altijd onrechtmatig. Sommige zakelijke relaties zijn immers belangrijker voor het voortbestaan van de onderneming dan andere. Leg dit vast. Selectieve betaling kan tot bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s leiden als de activiteiten van de vennootschap worden beëindigd en de onderneming niet over voldoende middelen beschikt om alle schuldeisers te voldoen. Het maken van goede afspraken met alle relaties, of het nu leveranciers of afnemers zijn, is essentieel. Wees transparant en leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Maak gebruik van de steunmaatregelen

Het kabinet heeft een breed scala van steunmaatregelen in het leven geroepen. Denk aan de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten en uitstel van betaling van belasting en boetes. Het aantal nieuwe steunmaatregelen wordt steeds groter. Maak hier, indien uw bedrijf daarvoor in aanmerking komt, tijdig gebruik van.

Vraag tijdig surseance van betaling of faillissement aan

Wanneer de bestuurder voorziet dat de vennootschap wegens een liquiditeitstekort haar schulden niet meer kan betalen, is het verstandig surseance van betaling aan te vragen bij de rechter. Feitelijk wordt dan uitstel van betaling verleend. Samen met een bewindvoerder, die door de rechtbank wordt benoemd, heeft de bestuurder heeft dan iets meer tijd om orde op zaken te stellen en een eventueel faillissement te voorkomen.

Wanneer de vennootschap in een situatie verkeert waarin zij is opgehouden met betalen, dient het faillissement te worden aangevraagd. Het ‘in de lucht houden’ van een verlieslatende onderneming, kan bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s met zich brengen. Enkele tips om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid te beperken:

Tot slot: win tijdig juridisch en financieel advies in om risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. Uw adviseurs kunnen u helpen met het maken van een plan en het vastleggen van afspraken met klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties. De advocaten van De Clercq staan voor uw klaar.

Heeft u vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met Tim de Vries en Menno de Wijs, advocaten Ondernemingsrecht.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

In de kennisbank van Hét Ondernemersbelang is deze week een artikel opgenomen van advocaat/partner/mediator Ernst van Win. Daarin geeft hij 5 tips voor ondernemers om met een koel hoofd en een warm hart door deze coronacrisis heen te komen. Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.

De Juridische Corona Helpdesk van De Clercq verzamelt al vanaf het begin van de crisis alle informatie en de teams en professionals zitten thuis klaar om al uw vragen met overzicht en inzicht in uw situatie te beantwoorden. Neem contact op via onze helpdesk, onze specialisten staan voor u klaar! In onze blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus‘ vindt u veel meer artikelen vanuit verschillende rechtsgebieden.

Over Ernst van Win

Ernst van WinErnst van Win is actief op het breukvlak van arbeid en onderneming en in de medezeggenschap. Het vinden van de beste oplossing voor zijn cliënten staat voor hem met stip bovenaan. Dat doet hij dan ook met de nodige bevlogenheid en vasthoudendheid. Daarnaast beschikt Ernst over het vermogen tot relativeren, wat hem regelmatig goed van pas komt in zijn werk als zakelijk mediator.

 

 

Ernst van Win | e.vanwin@declercq.com | 06-50667130


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Op 17 maart jl. heeft de regering een aantal noodmaatregelen getroffen die als doel hebben de economie op gang te houden, bedrijven overeind te houden en de werkgelegenheid te garanderen. De maatregelen gelden dit keer niet alleen voor werknemers met vaste contracten. Juist de flexibele schil wordt niet vergeten. De maatregelen zorgen ervoor, dat ook mensen met een oproepovereenkomst, een 0-urencontract en een min-max contract doorbetaald kunnen worden. Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is per direct ingevoerd en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Dit lijkt een adequate en sympathieke regeling die terecht alom lof en waardering oogst. Speelt de medezeggenschap nog een rol bij het inzetten van die maatregelen door de ondernemer?

Het antwoord is ja. De ondernemer doet er goed aan ook en juist bij spoedingrepen in de onderneming de OR mee te nemen en/of als sparringpartner te gebruiken.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor NOW

Werkgevers die voor de NOW in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. In het kader van de medezeggenschap zijn de volgende voorwaarden relevant:

Deze twee voorwaarden hebben een grote impact op de medewerkers en raken daarbij dan ook de medezeggenschap.

Recht op overleg en informatie

Het is gezien het voorgaande dus van groot belang dat de ondernemer in het kader van het overlegrecht van de OR samen met zijn OR om tafel gaat om te bespreken hoe de organisatie er op dit moment voor staat en wat de verwachtingen over en weer zijn. Hoe gaat het met de inzetbaarheid van de medewerkers? Of en in welke mate kunnen zij thuiswerken of is er mogelijk al sprake van ziekteverzuim? Hoe kan onder de gegeven exceptionele omstandigheden de veiligheid en gezondheid van de medewerkers zo goed mogelijk worden gewaarborgd? Is er nog voldoende werk op de korte en langere termijn? Hoe zit het met de flexibele schil; kan deze nog effectief worden ingezet of worden de flexkrachten niet meer opgeroepen? Deze aspecten moeten gezamenlijk in kaart worden gebracht en worden meegenomen om snel tot een plan van aanpak te kunnen komen. Meer hierover leest u in ons blog Coronavirus: Houd de OR aangehaakt.

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Voor veel werkgevers met onmiddellijk wegvallende activiteiten en inkomsten zal de NOW een uitkomst zijn. Zeker voor die werkgevers op wie de loonkosten zwaar drukken. Door een snelle melding bij het UWV kunnen die loonkosten grotendeels worden overgenomen en tegelijkertijd de werknemers in dienst worden gehouden.

Helaas zullen er echter ook werkgevers zijn voor wie de NOW geen of onvoldoende soelaas biedt. Deze werkgevers zullen snel moeten nadenken over andere maatregelen, zoals reorganisaties en herstructureringen. De KLM bijvoorbeeld schrapt onmiddellijk 1500 arbeidsplaatsen. Uiteraard wordt er dan snel geschakeld met de vakorganisaties én met de medezeggenschapsorganen.

De OR mag daarbij niet op de stoel van de ondernemer plaats nemen,  maar moet wel betrokken worden bij belangrijke afwegingen die van invloed zijn op de continuïteit van de onderneming. Is de NOW bijvoorbeeld een goed alternatief om niet nu al tot een (meer ingrijpende) reorganisatie over te gaan? Of moet de ondernemer nu juist verdergaande maatregelen nemen om de continuïteit van de onderneming op de langere termijn te kunnen waarborgen? Minder of anders kan natuurlijk ook. Belangrijk is, dat de bestuurder met de OR de opties en/of alternatieven bespreekt om tot een goede afweging te kunnen komen. Meer hierover leest u in ons blog Nederland valt stil: Rol OR bij reorganisaties en herstructurering.

Gebruik maken van de regeling NOW adviesplichtig of instemmingsplichtig?

De NOW is vooralsnog zo ingeregeld dat de ondernemer een aanvraag bij het UWV indient en vervolgens een voorschot ontvangt van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dit terwijl hij het loon van de werknemers nog steeds volledig moet doorbetalen. Vervolgens wordt achteraf vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en kan er een correctie plaatsvinden (als blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom). Hoewel de keuze om al dan niet NOW aan te vragen zeker relevant is in het kader van de continuïteit van de organisatie kan de regeling als zodanig niet onder een van de in art. 25 genoemde onderwerpen worden geschaard. Het besluit van de ondernemer om gebruik te maken van de NOW regeling is dan ook niet adviesplichtig.

Is het besluit om gebruik te maken van de NOW-regeling dan instemmingsplichtig? Ook dat is niet het geval.  In art. 27 WOR is een limitatieve lijst opgenomen van onderwerpen die onder het instemmingsrecht vallen en de NOW is daarin niet opgenomen. Bovendien moet een regeling, om onder het instemmingsrecht van de OR te vallen, in een beginsel een duurzaam karakter hebben. De NOW heeft juist een tijdelijk karakter en leidt niet tot onomkeerbare gevolgen. De regeling geldt immers voor een periode van 3 maanden met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. Meer over Corona en het instemmingsrecht leest u in ons blog Coronavirus: OR wees alert op wijzigingen in sociaal beleid

Al met al menen wij dan ook dat het besluit om van de NOW gebruik te maken noch adviesplichtig noch instemmingsplichtig is. Dit laat echter onverlet dat het wel bijzonder raadzaam is dat de ondernemer hierover het gesprek met de OR aangaat. Met name voor meer draagvlak bij de werknemers en voor een goede afstemming van de communicatie hierover richting de werknemers. Voor praktische tips in verband met medezeggenschap in coronatijd verwijzen wij naar ons eerdere blog.

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag en snel met u mee.

Ernst van Win, partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen en Barbara van Dam-Keuken, paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

De huidige coronacrisis maakt dat organisaties snel moeten schakelen om het hoofd boven water te houden. In eerdere blogs hebben wij geschreven dat het ook bij snelle besluitvorming belangrijk is dat de medezeggenschap wordt aangehaakt. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

  1. Regelmatig contact tussen bestuurder en OR is belangrijk

De continuïteit van de organisatie, een gemeenschappelijk belang van ondernemer en ondernemingsraad, is juist in deze tijd van groot belang. Dit geldt ook voor het behouden van een goede onderlinge relatie en contact.

Als fysiek overleg niet mogelijk is vanwege thuiswerk denk dan aan: Facetime, Skype, Microsoft teams, Hangout, Zoom etc.

  1. Adviesplichtige (corona)maatregelen:

  1. Instemmingsplichtige (corona)maatregelen; het (duurzaam) vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling die ziet op:

Tijdelijke regelingen vallen alleen onder het instemmingsrecht als zij duurzame en onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor het personeel. Maak afspraken over de eventuele tijdelijkheid van een voorgenomen besluit/ maatregel en over een eventuele evaluatie daarvan en de daaraan ten grondslag liggende evaluatiecriteria.

  1. Besluiten nemen onder tijdsdruk: versneld advies- of instemmingstraject.

Maak hierover duidelijke en praktisch goed uitvoerbare afspraken met elkaar, die recht doen aan de situatie.

  1. Overleg en besluitvorming binnen de OR

Kijk in het OR-reglement/huishoudelijk reglement wat is opgenomen over het minimum aantal aanwezige OR-leden om een vergadering te kunnen houden en besluiten te kunnen nemen (quorum). Onder fysiek aanwezig kan ook worden verstaan contact via Skype etc. Pas eventueel het reglement aan.

  1. OR-verkiezingen

De organisatie hiervan vergt veel tijd. Maak met de bestuurder afspraken over uitstel van de verkiezingen. Vergeet niet om de achterban hierover te raadplegen en de vakbonden hierbij te betrekken.

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.

Janka Sintemaartensdijk, advocaat Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen en Barbara van Dam-Keuken paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

De huidige coronacrisis brengt voor iedereen vele vragen en onduidelijkheden met zich, bijvoorbeeld ten aanzien van geldende contracten, personeelszaken, vastgoed en financiën. Deze Q&A is opgesteld met als doel een deel van de veel gestelde vragen te beantwoorden. Daarmee beoogt De Clercq een bijdrage te leveren en onduidelijkheden voor zowel particulieren, ZZP’ers als ondernemingen weg te nemen.

De inhoud van deze Q&A is opgesteld met inachtneming van de huidige, aangescherpte maatregelen per 23 maart 2020. Indien nieuwe maatregelen worden aangekondigd, zal een geactualiseerde versie worden gepubliceerd.

De Clercq is zich er van bewust dat naast de in deze Q&A beantwoorde vragen, nog vele andere vragen zullen leven. De huidige coronacrisis zorgt nu eenmaal voor situaties waarin de wet niet voorziet. Indien u advies wenst, kunt u contact opnemen met de in deze Q&A genoemde contactpersonen.

De volledige Q&A coronacrisis treft u hier aan: Q&A coronacrisis.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Op 17 maart jl. heeft de regering noodmaatregelen getroffen met als doel te proberen de economie op gang te houden en de werkgelegenheid te garanderen. Hierdoor kunnen werkgevers niet alleen hun werknemers met een vast maar juist ook die met een flexibel contract door de crisis heen helpen. Dat is van belang voor uitzendkrachten, mensen met een oproepovereenkomst, een 0-urencontract en een min-maxcontract. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die dat regelt is per direct ingevoerd en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Wanneer kom ik voor de NOW in aanmerking?

Dat is afhankelijk van de werkgever waarvoor je werkt. De werkgever moet de regeling voor jou aanvragen maar moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen, die hieronder worden benoemd.

Duur van de regeling?

Wat gebeurt er met mijn WW-rechten?

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen?

Wat als er in mijn arbeidsovereenkomst staat dat de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten?

Gezien de intentie van de regeling lijkt het de bedoeling dat de NOW ook ziet op flexkrachten die een dergelijke bepaling in hun arbeidsovereenkomst hebben staan. Het een en ander moet wel nog goed uitgewerkt worden.

Over hoeveel uren krijg ik mijn loon doorbetaald?

Het aantal uren dat bij deze tegemoetkoming als uitgangspunt wordt genomen, zal naar verwachting afhangen van het gemiddeld aantal uren dat je in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt.

Zo geldt voor oproepkrachten die al meer dan 3 maanden in dienst zijn dat zij een beroep kunnen doen op het zogenaamde “rechtsvermoeden van de arbeidsovereenkomst”. Het initiatief hiervoor ligt bij de werknemer.

Zo kan een werknemer die over een periode van drie maanden wekelijks heeft gewerkt, of meer dan 20 uur per maand, aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat hij gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. Dit betekent dat de werkgever de uren moet betalen die de werknemer die afgelopen drie maanden gemiddeld heeft gewerkt.

Als die periode niet representatief is, dan moet naar een langere periode worden gekeken. De werkgever kan de werknemer dan alleen voor minder uren oproepen dan de laatste drie maanden, als de werknemer daarmee instemt. Doet hij dat niet, dan kan de werknemer zich beroepen op zijn recht op arbeid. Het is dan vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat de door de werknemer over die drie maanden opgevoerde uren niet juist of representatief zijn en dat er naar een langere periode (bijvoorbeeld een half jaar) zou moeten worden gekeken. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er sprake is van seizoenswerk.

Wat kan en moet je zelf doen als je flexwerker bent?

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.

Ernst van Win, advocaat/partner Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!